Τεχνικη καταδυση – Tech Diving

Aquatec Diver Training 

 

Logo-IANTD-bottom

 

 

 • IANTD Advanced Nitrox Diver

The foundation program for safe self sufficient diving. The IANTD Advanced Nitrox program covers the core skills from the technical diver training programs including the use of dual outlet single cylinders or twinsets with central isolation manifolds and decompression skills and procedures using bottom mixes upto 40% nitrox and decompression mixes upto 100% oxygen to a maximum depth of 42 msw (140 fsw).

An essential component of this program is equipment configuration which is covered in a series of lectures and practical workshops. The aim being to construct a safe self sufficient equipment configuration that is streamlined, accessible and promotes familiarity. Theory covered requires the EAD concept, oxygen physiology, % CNS 02 & pulmonary toxicity tracking, the use of EANx as a decompression gas, gas switching techniques, partial pressures and best mixes.

This program qualifies divers to do dive to 42 msw (140 fsw) and perform decompression stops utilising EANx decompression mixtures with an oxygen concentration no greater than 1.5 pO2 for a maximum duration of 15 minutes.

Prerequisites:

 • Must be qualified as an IANTD EANx Diver and IANTD Deep Diver with proof of a minimum of 30 logged dives or sufficient experience to satisfy the instructor that the student has the ability and knowledge to continue into this level of training.
 • Must be a minimum of 15 years of age with a parent or guardian authorisation, or a minimum of 18 years of age without guardian approval.

 

Advanced Nitrox Diver

Η εκπαίδευση Advanced  Nitrox θεωρείται η γέφυρα προς την τεχνική κατάδυση.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Advanced Nitrox περιλαμβάνει διαλέξεις κατά τη διάρκεια των οποίων ο εκπαιδευόμενος θα  εμπλουτίσει τις γνώσεις του στη φυσική και φυσιολογία των καταδύσεων, τις επιπτώσεις των αδρανών αερίων , την χρήση και διαμόρφωση του καταδυτικού εξοπλισμού. Έμφαση δίνεται στη διαχείριση αερίων, την τοξικότητα του οξυγόνου (CNS),στο σχεδιασμό κατάδυσης, στα μίγματα αποσυμπίεσης και στις δεξιότητες αντιμετώπισης απρόοπτων περιστατικών.

Οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος Advanced  Nitrox είναι:

 • Πιστοποιητικό Advanced Open Water Diver και Nitrox Diver IANTD ή άλλου ισότιμου οργανισμού εκπαίδευσης αυτοδυτών και να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 καταδύσεις.
 • 25 καταγεγραμμένες καταδύσεις μετά την ολοκλήρωση του Nitrox Diver.

Τα μίγματα που χρησιμοποιούνται στην διάρκεια των καταδύσεων είναι:

Bottom mix: ΕΑΝx

Deco mix   :  50% ή Oxygen

 

 •  IANTD Technical Diver

This program is designed to train divers to conduct dives to depths between 30 msw (100 fsw) and a maximum depth of 51 msw (170 fsw) using and EANx mixture, to provide greater understanding of custom blend breathing gas mixtures, a complete knowledge of the limits of any EANx mixture and the use of EANx and oxygen for decompression.

The course covers a broad level of theory and skills, focusing on the bailout procedures needed to conduct extended range dives. A major emphasis on the theory is dive planning for all failure scenarios. The course develops the core survival skills such as isolation manifold shutdowns to a higher level of performance, giving the diver increased confidence to conduct extended range dives.

The knowledge and skills taught in this program qualifies divers to safely conduct dives to 51 msw (170 fsw) and perform decompression stops using EANx or oxygen.

Prerequisites:

 • Must be qualified as an IANTD Advanced EANx Diver or equivelent.
 • Must provide proof of a minimum of 100 logged dives, of which at least 30 were deeper than 27 msw (90 fsw) or sufficient experience doing technical dives to satisfy the instructor that the student has the ability and knowledge to continue into this level of training.
 • Must be a minimum of 18 years of age.

 

Technical Diver

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να εισάγει τους δύτες στις τεχνικές καταδύσεις με σκοπό να διευρύνει τις γνώσεις τους  στη χρήση του EANx, στη θεωρία και στρατηγική αποσυμπίεσης καθώς και στα μίγματα αποσυμπίεσης. Έμφαση δίνεται στο περιβάλλον, στην ομάδα, στον εξοπλισμό καθώς και σε θέματα ασφάλειας καταδύσεων.
Το πρόγραμμα πιστοποιεί τους μαθητευόμενους να πραγματοποιούν κατάδυση σε μέγιστο βάθος 51 μέτρων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1.    Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σε επίπεδο  Advanced Nitrox,  IANTD ή άλλου ισότιμου οργανισμού εκπαίδευσης αυτοδυτών και να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 καταδύσεις.

2.    Το επίπεδο εμπειρίας και ικανότητας του μαθητευόμενου να είναι ικανοποιητικό κατά την κρίση του εκπαιδευτή.

Τα μίγματα που χρησιμοποιούνται στην διάρκεια των καταδύσεων είναι:

Bottom mix: ΕΑΝx

Deco mix   :  50% –  Oxygen

 

 

 • IANTD Normoxic Trimix Diver

The IANTD Normoxic Trimix Diver program is designed to train divers who wish to dive to depths between 39 and 60 msw (130 and 200 fsw), but do not wish to breathe air below 39 msw (130 fsw). Trimix affords a means of managing nitrogen narcosis by reducing the Equivelent Narcotic Depth (END) to a maximum of 36 msw.

The IANTD Normoxic Trimix Diver program requires academic lectures, confined water skills development and open water dives using air, EANx or Trimix using one gas switch. Gas switching computers can be used (and are recommended) but IANTD tables must be used as a backup.

This program qualifies divers to perform Trimix dives to a maximum depth of 60 msw (200 fsw) using custom bottom mixes with a minimum oxygen content of 18% and a maximum of two decompression cylinders.

Prerequisites:

 • Must be qualified as an IANTD Advanced EANx Diver or IANTD Advanced Recreational Trimix Diver.
 • Must provide proof of a minimum of 100 logged dives, of which at least 30 were deeper than 27 msw (90 fsw) or sufficient experience doing technical dives to satisfy the instructor that the student has the ability and knowledge to continue into this level of training.
 • Must be a minimum of 18 years of age.

Normoxic Trimix Diver

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Trimix της IANTD για καταδύσεις μέχρι το βάθος των 60 μέτρων. Δίνεται έμφαση στην θεωρία και διαδικασίες αποσυμπίεσης όπου και περιγράφονται τα σημαντικότερα μοντέλα αποσυμπίεσης, τη διαχείρηση αερίων αποσυμπίεσης (deco gas)  τον σχεδιασμό κατάδυσης καθώς και στην διαχείριση σεναρίων –  περιστατικών που πραγματοποιούνται στην διάρκεια της εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1.    Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σε επίπεδο Technical Diver ή Advanced Nitrox,  IANTD ή άλλου ισότιμου οργανισμού εκπαίδευσης αυτοδυτών και να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 καταδύσεις.

2.    Το επίπεδο εμπειρίας και ικανότητας του μαθητευόμενου να είναι ικανοποιητικό κατά την κρίση του εκπαιδευτή.

Τα μίγματα που χρησιμοποιούνται στην διάρκεια των καταδύσεων είναι:

Bottom mix: 21/35 – 18/45

Deco mix   :  50% –  Oxygen

 

 

 • IANTD Trimix Diver

This program is designed for those individuals already involved in deep diving activities but wish to develop the skills, ability and knowledge to enable safe diving in the trimix depth range. It requires extensive dive planning workshops covering all bailout scenarios, run time management and choice of gases. The diver’s skills are developed to the highest level to promote self sufficiency and safety whilst maintaining the ability to operate within a team.

The program requires academic lectures, confined water skills development and open water dives. Gas switching computers can be used (and are recommended) but IANTD tables must be used as a backup.

The knowledge and skills taught in the IANTD Trimix Diver program qualify divers to perform Trimix Dives to a maximum depth of 100 msw.

Prerequisites:

 • Must be qualified as an IANTD Technical Diver, Technical Cave Diver, Technical Wreck Diver, Normoxic Trimix Diver or equivalent.
 • Must provide proof of a minimum of 200 logged dives, of which at least 25 were to depths between 42 and 60 msw (140 and 200 fsw) or sufficient experience doing technical dives to satisfy the instructor that the student has the ability and knowledge to continue into this level of training.
 • Must be a minimum of 18 years of age.

 

Trimix Diver

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να διευρύνει τις γνώσεις των δυτών στη χρήση του Trimix και να βελτιώσει τις ικανότητες τους στην τεχνική κατάδυση, εξασφαλίζοντας παράλληλα αναπνεύσιμα μίγματα που παρέχουν πλεονεκτήματα στις βαθιές καταδύσεις.
Το πρόγραμμα  αποτελεί την φυσική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για αυτοδύτες  που πραγματοποιούν βαθιές καταδύσεις.

Τα μίγματα που χρησιμοποιούνται στην διάρκεια των καταδύσεων είναι:

Bottom mix: 15/55 – 18/45

Deco mix   : 21/35 – 35/25 – 50% –  Oxygen

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1.    Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σε επίπεδο Technical Diver  ή Normoxic Trimix Diver, IANTD ή άλλου ισότιμου οργανισμού εκπαίδευσης αυτοδυτών.

Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 καταδύσεις μετά από την απόκτηση του πιστοποιητικού Open Water Diver,  25 από τις οποίες να έχουν πραγματοποιηθεί με Normoxic Trimix σε βάθη 45 έως 60 μέτρων.

2.    Το επίπεδο εμπειρίας και ικανότητας του μαθητευόμενου να είναι ικανοποιητικό κατά την κρίση του εκπαιδευτή.