Εισαγωγικό εργαστήριο υποβρύχιας φωτογραμμετρίας

H φωτογραμμετρία αναφέρεται στην επιστήμη εξαγωγής γεωμετρικών και μετρικών πληροφοριών από ψηφιακές απεικονίσεις. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την τεκμηρίωση οντοτήτων (αντικείμενα, τοπία), αλλά και για ενέργειες που έχουν ως στόχο την αποτύπωση, την αρχειοθέτηση, τη διαχείριση και τη διάθεση των δεδομένων.
Οι φωτογραμμετρικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται ως εργαλείο τεκμηρίωσης, καθώς και λήψεων γεωμετρικών και μετρικών πληροφοριών από το πεδίο. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κατανόηση των εφαρμογών της φωτογραμμετρίας στο πεδίο έρευνας ως μέσω αξιολόγησης και αποτύπωσης της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, των υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων και των γεωμορφολογικών σχηματισμών, καθώς και στην ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων στη χρήση  του υποβρύχιου φωτογραφικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού μετρήσεων στο  υποθαλάσσιο πεδίο .

Το εργαστήριο αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την προαπαιτούμενη θεωρία για την θεωρητική προσέγγιση και κατανόηση των φωτογραμμετρικών μεθόδων αποτύπωσης. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει δυο (2) καταδύσεις, στις οποίες θα εφαρμοστούν οι φωτογραμμετρικές πρακτικές.

Το πρακτικό μέρος του εργαστηρίου  πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.  Η τοποθεσία της πρακτικής εκπαίδευσης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και από το αντικείμενο της εκπαίδευσης.  Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της σχολής  κατάδυσης Aquatec. (Σαντορίνης 15, Βάρη)

Θεματολογία 
• Γενικές αρχές φωτογραφίας
• Φωτογραφία πεδίου
• Φωτογραμμετρία και εφαρμογές
• Υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός
• Φωτογραμμετρικός εξοπλισμός πεδίου
• Λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων
• Προϊόντα Φωτογραμμετρίας
• Διαχείριση ψηφιακού υλικού

Πρακτική πεδίου

• Ροή εργασιών πεδίου
– Οριοθέτηση
– Σημεία ελέγχου και μετρήσεις
– Γεωαναφορά πεδίου
– Φωτογράφιση πεδίου
• Επεξεργασία του υλικού – Παράγωγα                                                                                                  • Ασφάλεια καταδύσεων

Έναρξη: Παρασκευή 6 Μαΐου 2022
Διάρκεια: 3 ημέρες /20 ώρες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 

Ο αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε έξι (6) άτομα. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Φόρμα συμμετοχής: Εργαστήριο Υποβρύχιας Φωτογραμμετρίας

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

  • Καταδυτική πιστοποίηση επίπεδου 2* CMAS (Advanced Open Water Diver) ή ανώτερο.
  • Nα έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 25 καταδύσεις.

Κόστος εργαστηρίου: 280 ευρώ (Συμπεριλαμβάνεται ο απαιτούμενος καταδυτικός και φωτογραφικός εξοπλισμός)

Εκπαιδευτές:

Αρετή Κομηνού, Ισίδωρος Καμπόλης, Νίκος Καρατζάς